Missie & Visie

Missie

 

 

Internaat Noord streeft, als internaat van het katholiek onderwijs, de 4 basisdoelen na:

-fysieke en emotionele veiligheid van internen borgen en nastreven

-bijdragen aan de ontwikkeling van de persoonlijke competenties

-bijdragen aan de ontwikkeling van de sociale competenties

-overdragen van waarden en normen

'Intern zijn', betekent meer dan op school blijven slapen. Wij zorgen er voor dat de jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar ' op ons internaat thuis kunnen komen' en de ouders hun kinderen met een gerust hart en een veilig gevoel toevertrouwen aan het internaat.

Professionele opvoeders staan klaar om de internen op een hartelijke, persoonlijke manier te begeleiden in hun groei naar volwassenheid. Bij ons kunnen ze altijd terecht voor een luisterend oor of een goede raad.

Studie-coaching is een belangrijk onderdeel van onze begeleiding.

Het internaat zorgt voor een duidelijke structuur.

Ons internaat biedt een comfortabele en veilige infrastructuur aan. Er is heel wat sportaccommodatie en er zijn afzonderlijke huiselijke leefruimtes voor de jongens en de meisjes.

De eigen ruime kamer is hun stekje waar ze het thuisgevoel versterken door er een persoonlijk tintje aan te geven.

Samen met de internen organiseren we activiteiten die de vriendschappelijke sfeer onder hen versterkt. De betrokkenheid van de internen bij die organisaties biedt hun ook de ruimte om hun eigen talenten te ontwikkelen en het welbevinden van elke interne en de volledige groep te borgen.

 

Visie

Pedagogische visie internaat Noord

Een goede internaatswerking draagt bij tot de sociaal emotionele ontwikkeling en ontplooiing in hun groei naar volwassenheid.  Daarin spelen zelfredzaamheid, leergierigheid en het bewust nastreven van maatschappelijke waarden en normen een rol.

Open communicatie met de ouders en de samenwerking met externe partners is van essentieel belang om aan de eigen pedagogische doelen te kunnen werken.

De kwaliteit van begeleiding vormt een kernpunt in onze opdracht. Daarvoor worden er ook verschillende nascholingen gevolgd. Vanuit een christelijke visie wil het internaat de opvoeding die de ouders aan hun kinderen wensen te geven te ondersteunen of aan te vullen.

Daartoe hanteren wij op internaat Noord vier pedagogische basisdoelen

1)Het bieden van fysieke en emotionele veiligheid

- Fysieke veiligheid: Het internaat besteedt bewust aandacht aan een veilige leefomgeving zowel binnen als buiten het internaat met aandacht voor gezonde voeding, voldoende beweging, licht en lucht en hygiëne.
Het internaat besteedt bewust aandacht aan al deze aspecten.

- Emotionele veiligheid: Internen en jongeren hebben bescherming en houvast nodig. Dat betekent dat er aandacht is voor warmte en emotionele steun, zowel bij de mede-intern als bij de opvoeders. Ze voelen zich aanvaard en kunnen zichzelf zijn: dit vraagt van de opvoeders dat ze aandachtig zijn voor de signalen die internen uitsturen als ze onzeker, angstig of twijfelend zijn. Opvoeders streven steeds naar een verbindende communicatie. Dit betekent niet dat de intern altijd zijn zin moet krijgen.

 

2) Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling

 

De leerlingen hebben autonomie nodig, de ruimte om zelf te ontdekken, zelf te doen en zelf keuzes te maken. Door die ruimte ontwikkelen internen meer zelfvertrouwen en kunnen ze hun talenten ontdekken. Voor opvoeders is het een belangrijke opdracht dat evenwicht te bewaren tussen beschermen, coachen en vrijlaten.

 

Anders dan op school waar een onderwijsprogramma met een leerplan bepaald is, kan de jongere op internaat meer in vrijheid zijn eigen en unieke talenten ontwikkelen. Dit kan door middel van gemeenschappelijke of individuele activiteiten ( sportclub, muziekschool…). Door met een open blik en veel nieuwsgierigheid te observeren kunnen de opvoeders elke jongere leren begrijpen, aanvaarden en stimuleren in de ontwikkeling van een positief zelfbeeld.

Studiebegeleiding als hefboom tot beter studieresultaten: opvoeders moedigen internen aan en helpen hen om zelfstandig en systematisch hun eigen “leerweg” te bepalen. Het begint bij het bieden van voldoende tijd en ruimte om een goed studieklimaat te bevorderen. Het internaat bewaakt daarbij een gezond evenwicht tussen studietijd en ontspanning. Het aanbod van online hulpmiddelen zoals computers en het gebruik van internet is voldoende aanwezig.

 

Het opvolgen van het school- en/of studiewerk, het aanleren van een gepaste studiehouding en tips geven die hen helpt bij het zelfstandig leren verwerken van de leerstof (een stuk leren leren) zijn inherent aan onze werking. Individuele coaching, leren hulp vragen aan elkaar en/of de opvoeders, studeren in groep, de eigen leerweg ontdekken, elkaar aanmoedigen zijn onze werkvormen.

 

 

 

3) Het bevorderen van sociale ontwikkeling:

Jongeren komen op internaat samen vanuit verschillende contexten, met een heel diverse achtergrond, persoonlijkheid, karakter en interesses. De intern leert er zijn persoonlijkheid ontdekken in relatie tot de groep.  Het samenleven met internen die jonger of ouder zijn biedt nieuwe ervaringen, zoals het leren omgaan met conflicten en stimuleert het aanleren van sociale vaardigheden.
Internen krijgen kansen om initiatieven en verantwoordelijkheden op te nemen in organisaties en groepsactiviteiten (internaatsraad, peters/meters, sport, spel, winkeltje, stadsspelen, acties voor goede doelen).

 

 

De opvoeders vormen een rolmodel in de manier waarop zij omgaan met internen, met collega’s en ouders.

We zien vaak op internaat dat er vriendschapsbanden voor het leven gesmeed worden.

 

 

 

4) Waarden en normen

In de huidige multiculturele samenleving verwelkomt het internaat in het katholiek onderwijs iedereen gastvrij, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook.

Internaten willen blijven geloven in de groeikracht van jongeren. Blijven investeren in het “goed” van elke intern. Elke jongere nieuwe kansen geven en helpen rechtstaan na een teleurstelling is onze visie. Daarnaast besteden we aandacht aan levensvragen en diepere zingeving.

Het internaat draagt bij tot een mentaliteitswijziging die een halt toeroept aan de voortdurende drang naar bezit en materieel geluk en wil de focus leggen op verbondenheid en dialoog. Opvoeden tot verantwoordelijkheid leert jongeren meer kiezen voor het “zijn” en minder voor het “hebben”.

We beleven samen met de internen belangrijke gebeurtenissen in hun leven en hebben aandacht voor belangrijke momenten in het kerkelijk jaar.

Internen leren solidair om te gaan met anderen, ze leren verantwoordelijkheid te dragen en respect te hebben tov zichzelf, elkaar en de opvoeders.


Opvoeders betrekken de internen bij het nadenken over het hoe omgaan met elkaar en de omgeving. Bijvoorbeeld hoe omgaan met televisie en computer, hoe inrichten van de leefruimtes, welke activiteiten organiseren. Zo leren internen ook mee reflecteren vooraleer beslissingen genomen worden. Gezamenlijk gemaakte afspraken kunnen daarna moeilijker genegeerd worden. Zowel internen als opvoeders zijn er dan samen verantwoordelijk voor.

 

 

 

Thuis op school... daar streven we naar!

Op ons internaat leren de leerlingen samenleven, samenwerken, samen zijn.
Groeien in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid staan centraal.
Waarden als eerlijkheid, respect en beleefdheid zijn voor ons erg belangrijk.
De leerlingen worden ook bij de werking van het internaat betrokken via de internaatsraad.

https://www.thuisopschool.be/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/BARNUM-studie-2-klein-300x138.jpgDoor individuele opvolging via school- en internaatsagenda en de schoolse opdrachten slagen we erin de internen op te volgen en ze in hun dagelijks schoolwerk te begeleiden. Een goede studiemethode is de basis voor goede resultaten, maar vooral het stimuleren van de interesse voor de lessen is ook onze zorg. De individuele begeleiding en de hartelijke betrokkenheid van de opvoeders bieden de internen alle kansen. We bieden studiebegeleiding aan, die aan de verschillende studierichtingen en persoonlijke noden is aangepast.

Je krijgt hier de kans om je in groep en individueel op een gezellige, ongedwongen, verantwoorde manier uit te leven. De opvoeders organiseren allerlei groepsactiviteiten. 'S avonds kan je ook naar tv kijken of samen een gezelschapsspel spelen.

Iedereen heeft af en toe nood aan privacy. We hebben allemaal onze eigen kamer, die we naar eigen smaak mogen decoreren.

Samen met Sodexo wordt er gezorgd voor gezonde en lekkere maaltijden.